سفر معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه به قزاقستان # تهران - ایرنا 8/11/70 .سیاسی. تلکس 184 واعظی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران امروز برای دیدار با مقامات کشور قزاقستان تهران را به قصد آلماآتا ترک کرد.
........................................
،گشایش،،سفارت،ایران،