از دبیر کل سازمان وحدت آفریقا برای دیدار ازایران دعوت شد # تهران - ایرنا 8/11/70 .سیاسی. تلکس 217 دکتر سلیم احمد سلیم دبیر کل سازمان وحدت آفریقا (ارایو) دعوت ایران برای دعوت از این کشور راپذیر فت و گفت در آینده نزدیک از ایران دیدن میکند.
........................................
،یحیی،حیدری،گرجی،کاردار،موقت،سفارت،ایران،در،اتیوپی،