آمریکا 225 سکوی پرتاب موشک وکامیون حمل آنرا به عراق فروخته # نیویورک - ایرنا 7/11/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 12 نیویورک تایمز:سکوهای متحرک وکامیونهای حمل موشکهای دوربرد عراق ساخت یک کمپانی آمریکائی است که بااطلاع ومشارکت سیابه رژیم عراق فروخته است .
........................................
،ریچارد،فیوس،،تاجر،اسلحه،آمریکائی،کمپانی،تیریکس،،،وست،پورت،ایالت، ،کاناتیکت،