ساخالین وروسیه امر بهره برداری نفت وگاز را مورد بررسی قرار # تهران - ایرنا 7/11/70 .اقتصادی. تلکس 32 اق دولت های جمهوری روسیه و ساخالین درنظردارندیک کمیته جهت تصمیم گیری درمورد شرکت کنندگان دربهره برداری ازمیادین نفت وگاز طبیعی ساخالین تشکیل دهند ........................................
،هفته،نامه،نیکی،شوروی،سابق،توافق،