انتقاد سخت نخست وزیر مالزی از منفی بافی های آمریکا در...
# تهران - ایرنا 6/11/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 132 ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی امروز بدلیل اظهارات منفی آمریکا در مورد تشکیل مجمع اقتصادی شرق آسیا شدیدا به این کشور حمله کرد.
........................................
،د،پ،آ،مصابحه،آ،سه،آن،