تظاهرات عظیم و باشکوه مسلمانان الجزایری مقیم آمریکا در...
# تهران - ایرنا 6/11/70 .سیاسی. تلکس 38 بیش از یک هزار مسلمان الجزایری مقیم آمریکا دیروز در مقابل کاخ سفید پس ازاقامه نماز جماعت در یک تظاهرات عظیم و باشکوه شرکت کردند.
........................................
،کمیته،امداد،الجزایر،جبهه،نجات،اسلامی،