سوریه اسرائیل را به دخالت در انفجار بمب در بیروت متهم کرد # دمشق - ایرنا 10/10/70 .سیاسی. تلکس 211 سوریه اسرائیل را به دخالت در انفجار دیروز منطقه برج ابی حیدر بیروت متهم کرد.
........................................
،سرمقاله،تشرین،لبنان،موساد،کنفرانس،،صلح،خاورمیانه،