بحرین درنظردارد یک منطقه آزاد تجاری برای کشورهای حوزه خلیج # تهران - ایرنا 10/10/70 .اقتصادی. تلکس 33 اق بحرین بعنوان بخشی ازتلاشهایش برای افزایش رشد اقتصادی وتوسعه پیشنهادکرده است که یک منطقه آزاد تجاری ایجاد شود تانیازهای کل منطقه خلیج فارس مرتفع شود.
........................................
،بولتن،اوپک،مساحت،150،هکتار،