ارزش کمکهای مالی اعطایی توسط بانک توسعه اسلامی در سال ...
# تهران - ایرنا 10/10/70 .اقتصادی. تلکس 31 اق ارزش وامها و کمکهای مالی اعطایی در سال 90 توسط بانک توسعه اسلامی برای کمک به سایر کشورها 9 میلیارد و 258 میلیون دلار اعلام شد.
........................................
،نشریه،فکتزاند،فیگرز،