اظهارات سخنگوی وزارت خارجه فرانسه درموردقرارداد مالی ...
# پاریس - ایرنا 9/10/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 199 سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد مفاد پیمان حل نهائی اختلاف مالی ایران وفرانسه محرمانه تلقی میشود.
........................................
،مصاحبه،تفسیر،