مقامات پارلمان اردن گفت و گوهای خود رابا مقامات صندوق ...
# تهران - ایرنا 9/10/70 .اقتصادی. تلکس 8 اق اعضای پارلمان اردن ازدیروزگفت وگوهای مشترک خودرا بامقامات صندوق بین المللی پول درزمینه برنامه اصلاح اقتصادی در این کشور برای سال مالی 92 از سرگرفتند.
........................................
،افزایش،،نرخ،تورم،رویتر،کسری،بودجه،