جبهه نجات اسلامی آمادگی خودد را برای همکاری با دولت الجزایر # تهران - ایرنا 8/10/70 .سیاسی. تلکس 45 جبهه نجات اسلامی الجزایر دیروز با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای همکاری با دولت این کشور اعلام کرد.
........................................
،خبرگزاری،خلیج،