درگیری بین نمایندگان سه حزب سیاسی الجزایر در یکی از...
# الجزیره - ایرنا 6/10/70 .سیاسی. تلکس 15 درگیری بین نمایندگان سه حزب سیاسی در یکی از حوزه های رای گیری در ایالت بلیده واقع در 50 کیلومتری الجزیره اوضاع در این حوزه را متشنج کرد.
........................................
،رادیو،الجزایر،جبهه،نجات،اسلامی،جنبش،،جامعه،اسلامی،حماس،،جبهه،آزادیبخش،، ،ملی،الجزایر،