دکوئیار گورباچف را وفادارترین حامی سازمان ملل خواند # تهران - ایرنا 6/10/70 .سیاسی. تلکس 16 خاویر پرز دکوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد از میخائیل گورباچف بعنوان وفادارترین حامی سازمان ملل متحد یادکرد.
........................................
،د،پ،آ،نیویورک،