هفدهمین چاه نفت مشتعل کویت توسط متخصصین ایرانی مهار شد # تهران - ایرنا 25/07/70 .سیاسی. تلکس 117 کارشناسان شرکت ملی نفت ایران توانستند چاه شماره 178 منطقه بورگان کویت را که تولید روزانه در حال فوران آن 20000 بشکه پیش بینی شده است مهار کنند.
........................................
،هفدهمین،چاه،