چریکهای جدائی طلب کرد ترکیه دیروز درجریان دو درگیری درجنوب # تهران - ایرنا 25/07/70 .سیاسی. تلکس 93 چریکهای جدائی طلب کرد ترکیه دیروزدرجریان دودرگیری درجنوب شرق اینکشور یک افسر ارتش وهمچنین دو محافظ غیرنظامی روستائی رابضرب گلوله کشتند.
........................................
،رویتر،دیاربکر،شهر،ارو،استان،سیرت،حزب،کارگران،کردستان،