همکاریهای اقتصادی ایتالیا و آذربایجان شوروی توسعه می یابد # آستارا - ایرنا 24/07/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 64 کارخانه یخچال سازی مشترک ایتالیا و آذربایجان شوروی دیروز باحضور رئیس جمهوری آذربایجان و معاون وزیر بازرگانی ایتالیا در باکو افتتاح شد.
........................................
،تلویزیون،باکو،ایاز،مطلب،اف،،فرانک،بوفرن،ترکیه،ایران،شریک،تجاری،حسن، ،حسن،اف،نخست،وزیر،شوروی،