یک قطار پستی در جنوب شرقی ترکیه مورد حمله مسلحانه قرار....
# تهران - ایرنا 24/07/70 .سیاسی. تلکس 56 چریکهای جدایی طلب ترکیه دیروز یک ترن پستی رادرجنوب شرقی ترکیه با مسلسل مورد حمله قرار دادند .
........................................
،استانبول،آناتولی،چریکهای،عضو،حزب،کارگران،کرد،