آمریکا به ایجاد یک سیستم دفاعی هسته ای برای روسیه کمک میکند # تهران - ایرنا 23/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 76 و191 آمریکا به جمهوری روسیه کمک میکندتایک سیستم دفاعی برای مقابله باموشکهایی که ممکن است بطورعمدی یا غیرعمدی ازجمهوریهای دیگر شوروی شلیک شود; ایجاد میکند.
........................................
،آ،اف،پ،لندن،ایندیپندنت،ویتالی،شیلکف،معاون،وزیر،دفاع،جمهوریهای، ،قزاقستان،اکراین،واشنگتن،دیک،چنی،وزیر،جنک،