کاهش بحرانهای بین المللی برای اولین بار در50 سال گذشته موجب # تهران - ایرنا 23/07/70 .اقتصادی. تلکس 17 اق مدیر عامل صندوق بین المللی پول دراجلاس سالانه این صندوق گفت:کاهش بحرانهای بین المللی برای اولین بار در50 سال گذشته موجب کاهش هزینه های نظامی خواهدشد ........................................
،میشل،کامدسو،کیودو،سالانه،90،میلیارد،دلار،کسری،100،میلیارد،دلاری،جنک، ،خلیج،فارس،،تایلند،