توافق شوروی و لتونی برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک ...
# تهران - ایرنا 23/07/70 .سیاسی. تلکس 212 شوروی و جمهوری لتونی توافق کرده اند در سطح سفارت با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کنند.
........................................
،تاس،،مسکو،بوریس،،پانکین،وزیر،امور،خارجه،شوروی،یانس،،یورکانز،