جوان ترین پسر رئیس جمهوری زامبیا بجرم قتل به مرک محکوم شد # تهران - ایرنا 22/07/70 .اجتماعی. تلکس 204 کاماراژ کائوندا جوان ترین پسر کنت کائوندا رئیس جمهوری زامبیا امروز به حکم دادگاه بجرم قتل یک زن محکوم به مرک شد.
........................................
،آ،اف،پ،لوزاکا،