امضای پیمان اتحاد اقتصادی میان جمهوری های شوروی به تاخیرافتاد # تهران - ایرنا 22/07/70 .سیاسی. تلکس 234 یک سخنگوی ریاست جمهوری شوروی امروز گفت امضای یک پیمان اقتصادی میان ده جمهوری شوروی تا روز جمعه به تعویق افتاده است .
........................................
،د،پ،آ،اینترفاکس،،بوریس،،یلتسین،رئیس،،جمهوری،روسیه،گورباچف،رئیس،، ،جمهوری،شوروی،