همکاریهای فرهنگی آذربایجان شوروی واسرائیل گسترش می یابد # آستارا - ایرنا 21/07/70 .سیاسی. تلکس 23 اوزیس مرسیس اعلام کرد همکاریهای اسرائیل وآذربایجان شوروی آنچنان گسترش می یابد که اتباع آنها ناگزیر از آموزش زبان والفباء یکدیگر خواهند شد.
........................................
،عضو،موسسه،فرهنگی،یهودی،سلخوت،اسرائیل،دیدار،وزیر،آموزش،،وپرورش،، ،نمایشگاه،هنری،