آذربایجان شوروی امضاء قرارداد جدید اتحاد را منوط به تحویل...
# آستارا - ایرنا 21/07/70 .سیاسی. تلکس 56 ایاز مطلب اف رئیس جمهوری آذربایجان شوروی جنک با اخلالگران و حفظ تمامیت ارضی را اولین وظیفه ارتش تازه تاسیس آذربایجان ذکر کرد.
........................................
،تلویزیون،باکو،ملاقات،ژنرال،دوغان،کوکش،،رئیس،،ستاد،ارتش،،ترکیه،ارامنه، ،شورشی،