نیروهای فدرال یوگسلاوی تخلیه پادگانهای بورونگای در زاگرب ...
# تهران - ایرنا 21/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 196 ارتش فدرال یوگسلاوی امروز تخلیه پادگان بورونگای در زاگرب مرکز جمهوری کرواتی را که حدود یک ماه تحت محاصره نیروهای کروات بوده است آغاز کرد.
........................................
،رویتر،ناظران،آتش،،بس،،جامعه،اروپا،