وزیر انرژی اسرائیل درمخالفت باحضور ساف درمذاکرات صلح...
# تهران - ایرنا 21/07/70 .سیاسی. تلکس 4 یوویل لیمان وزیر انرژی اسرائیل که رهبریکی از احزاب صهیونیست می باشد گفت بخاطر مشارکت غیرمستقیم ساف درمذاکرات صلح خاورمیانه ازمقام خود استعفامیکند ........................................
،رادیو،هلند،فلسطین،