دیدار هیات کارشناسی وزارت کشاورزی ایران با وزیر کشاورزی زا # تهران - ایرنا 15/07/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 53 کامبو وزیر کشاورزی زامبیا امروز دردیدار با هیات کارشناسی وزارت کشاوزری ایران خواستار همکاریهای دو کشور بخصوص درزمینه کشاورزی شد.
........................................
،ایران،فاطمی،فر،سرپرست،هیات،ایرانی،،زامبیا،