امارات متحده عربی می تواند نقش مهمی در افزایش صادرات ...
# تهران - ایرنا 14/07/70 .اقتصادی. تلکس 15 اق رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی وصنایع دوبی تائید کرد که امارات متحده عربی می تواند نقش مهمی رادربالا بردن میزان صادرات غیرنفتی ایران ایفا کند.
........................................
،جمعه،النابودا،استراتژیک،خلیج،فارس،،منطقه،خاورمیانه،خبرگزاری،امارات، ،دوبی،