توضیحات قائم مقام دبیر شورای نگهبان پیرامون نظارت بر ...
# تهران - ایرنا 14/07/70 .سیاسی. رسالت ص 5 مهرپرور قائم مقام دبیر شورای نگهبان نسبت به تفسیر اصل 99 قانون اساسی و تحلیلهایی که بر آن در مطبوعات شده است انتقاد کرد.
........................................
،موسوی،خوئینی،روزنامه،سلام،مواد،قانونی،مصوب،مجلس،،شورای،اسلامی،نظارت،بر، ،انتخابات،شماره،1655،