احداث شهرکهای جدید برای مهاجران یهودی نشین درارتفاعات جولان # تهران - ایرنا 13/07/70 .سیاسی. تلکس 27 اسحاق شامیر نخست وزیر اسرائیل باطرحهای مربوط به ساختن شهرکهای جدیدی برای مهاجران یهودی نشین درتپه های جولان موافقت کرده است.
........................................
،رادیو،لندن،کنفرانس،،صلح،خاورمیانه،