اتهام صدور موشکهای اسکاد کره شمالی به کشورهای خاورمیانه # تهران - ایرنا 12/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 172 کره جنوبی امروز کره شمالی را به ادامه توسعه سکوهای موشک اسکاد و صدور تعداد زیادی ازآنها به کشورهای خاورمیانه متهم کرد.
........................................
،موشکهای،اسکاد،سی،