سردبیر نشریه ارگان جبهه آزادیبخش صحرای باختری به مراکش ...
# تهران - ایرنا 11/07/70 .سیاسی. تلکس 180 بوداهی الخلیفه سردبیر نشریه ارگان جبهه آزادیبخش صحرای باختری /پولیساریو/ به مراکش گریخته است.
........................................
،رویتر،رباط،