نگاهی به سفر ناگهانی یک هیئت عالیرتبه سازمان ملل به جنوب # نیویورک - ایرنا 15/04/70 .سیاسی. تلکس 29 و31 تحلیل ایرنا ازسفر هیئت عالیرتبه سازمان ملل به جنوب عراق و اوضاع ناهنجار شیعیان دراین کشور .
........................................
،نادیا،یونس،،سخنگویان،سازمان،ملل،نیویورک،ایران،آلمان،واکنش،،تحقیقات، ،اتمی،تجهیزات،هسته ای،صدرالدین،آقاخان،ناظران،