آلمان و ترکیه قراردادی برای همکاریهای مالی امضاء کردند # تهران - ایرنا 15/04/70 .اقتصادی. تلکس 18 اق مقامات آلمان و ترکیه اواسط ماه گذشته یک قرارداد جهت همکاری مالی به ارزش 120 میلیون مارک در بن به امضاء رساندند.
........................................
،نشریه،نیوز،اسپات،چاپ،ترکیه،وزیر،امور،خارجه،معاون،وزیر،تجارت،خارجی،و، ،خزانه داری،