تصویب قانون مالکیت خصوصی مسکن توسط پارلمان جمهوری روسیه...
# مسکو - ایرنا 14/04/70 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 33 پارلمان جمهوری روسیه شوروی دیروز به منظور رونق بازار و خانه سازی در این جمهوری کلیات قانون مالکیت خصوصی مسکن را مورد تصویب نهائی قرار داد.
........................................
،حق،صاحب،شدن،یک،واحد،مسکونی،مستقل،