ترکیه خواستار عضویت درنیروهای چند ملیتی مستقر درمنطقه است # تهران - ایرنا 14/04/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 60 دولت ترکیه پیشنهاد کرده است یگانی ازارتش ترکیه درنیروهای بین المللی که برای حفاظت ازکردهای شمال عراق پس ازخروج نیروهای غربی تشکیل میشودعضویت یابد.
........................................
،بی،بی،سی،طرح،ایجاد،نیروی،واکنش،،سریع،سخنگوی،آمریکا،فرانسه،،وزارت، ،خارجه،