آمادگی اسرائیل برای تبادل زندانیان عرب با گروگانهای غربی...
# تهران - ایرنا 14/04/70 .سیاسی. تلکس 16 اسرائیل آماده است تادر معامله ای برای تبادل اسیران که دربرگیرنده آزادی گروگانهای غربی که درلبنان بوده وزندانیان لبنانی که دراسرائیل میباشند شرکت کند.
........................................
،رادیو،اسرائیل،اوری،لوبرانی،هماهنک،کننده،فعالیتهای،،اسرائیل،درلبنان، ،مصاحبه،تلویزیون،اسرائیل،