تحقیقات نشان میدهد مهاجران بیش از خود اسرائیلی ها میل ...
# تهران - ایرنا 13/04/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 61 مهاجران یهودی شوروی بیش از خود اسرائیلی ها خودکشی می کنند و تنها درسال ;1990 11 تن ازاین تازه واردین دست به خودکشی زده اند.
........................................
،ای،پی،وزارت،جذب،مهاجر،