هیئت اعزامی سازمان ملل به جنوب عراق نسبت به سرنوشت هزارا # تهران - ایرنا 13/04/70 .سیاسی. تلکس 49 یک هیئت اعزامی سازمان ملل به جنوب عراق نسبت به وضعیت هزاران پناهنده عراقی ابراز نگرانی کرد وخواستار کمکهای فوری به پناهندگان شد.
........................................
،بی،بی،سی،گرسنگی،