اسرائیل به ارتش لبنان اجازه نخواهد داد درنزدیکی شهر جزین...
# تهران - ایرنا 13/04/70 .سیاسی. تلکس 70 وزیر دفاع اسرائیل گفت: اسرائیل به لبنان اجازه نخواهد داد که نیروهای خود رادرنزدیکی شهر جزین که درکنترل اسرائیل است مستقر سازد.
........................................
،رادیو،آمریکا،موشه،آرنز،مصاحبه،رادیو،ارتش،،اسرائیل،فلسطین،ساف،