روحانیون دولتی الجزایر جوانان را به عدم گرایش به تشیع و # الجزیره - ایرنا 12/04/70 .سیاسی.مذهبی. تلکس 47 تعدادی از روحانیون دولتی الجزایر طی یک برنامه تلویزیونی جوانان الجزایر را به خودداری از گرایش به سوی تشیع و وهابیگری دعوت کردند.
........................................
،الجزیره،جمعیت،ملی،زاویه ها،مساجد،جبهه،نجات،اسلامی،شهر،عنایه،پرچم، ،عربستان،تونس،،