ترکیه طرح تشکیل نیروی جدید متفقین دراین کشور را بررسی کرد # آنکارا - ایرنا 12/04/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 182 دولت ترکیه اعلام کرد :طرح تشکیل نیروی جدید متفقین برای جلوگیری ازتهاجمات عراق راتحت بررسی قرار داده است .
........................................
،ایرنا،آنکارا،مراد،سونگار،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،مصاحبه،