اعضای کاروان پزشکی ایرانیان مقیم آلمان خواستار سفرمجدد به...
# بن - ایرنا 20/03/70 .سیاسی. تلکس 112 پزشکان و متخصصین ایرانی مقیم آلمان طی یک گردهمائی خواستار سفر مجدد به ایران جهت خدمت به مردم کشورشان شدند.
........................................
،سفیر،ایران،دکتر،دهکردی،پروفسور،مجیدی،بیانیه،