گردهمائی علمای اهل سنت به یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران # مدینه - ایرنا 19/03/70 .سیاسی.مذهبی. تلکس 112 گروهی از علمای اهل تسنن ایران در مراسمی که امروز به یاد امام خمینی در مدینه برگزار شد بر اهمیت انجام یک حج ابراهیمی و برائت از مشرکین تاکید کردند.
........................................
،عربستان،محمدی،ری شهری،جنتی،رئیس،،سازمان،تبلیغات،اسلامی،