ارزیابی وضعیت خسارات وارده به شهرهای جنک زده استان باختران # باختران - ایرنا 19/03/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 109 ویرانیهای ناشی از جنک تحمیلی در شهرهای نفت شهر قصر شیرین و خسروی دیروز مورد بازدید هیئت اعزامی سازمان ملل قرار گرفت .
........................................
،عراق،ایران،باختران،ارزیابی،میزان،خسارات،