نگرانی اندره از احتمال بازگشت مجدد آوارگان عراقی به ایران # نیویورک - ایرنا 18/03/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 25 دفترکمک های اضطراری سازمان ملل بدلیل عدم استقرار نیروهای سازمان ملل درشمال عراق ابراز نگرانی کردکه آوارگان عراقی دوباره به کشورهای همسایه پناهنده شوند.
........................................
،ایران،ترکیه،،اندرو،،خروج،نظامیان،غربی،از،منطقه،شمال،عراق،،باز،گشت، ،پانصدوپنج،هزارنفراز،یک،میلیون،نفرعراقی،به،کشورشان،