بگفته یک ژنرال آلمانی امکان جلوگیری از وقوع جنک خلیج فارس # بن - ایرنا 18/03/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 117 یک ژنرال بازنشسته ارتش آلمان معتقد است وقوع جنک خلیج فارس الزامی نبوده وامکانات برای جلوگیری از آن وجود داشته است .
........................................
،ولفانک،التنبورک،،کنگره،کلیسائی،دورتموند،سیاست،سازمان،ملل،