مشاورویژه عرفات موضع آمریکادرقبال سیاست اسرائیل رامثبت...
# تهران - ایرنا 5/03/70 .سیاسی. تلکس 138 بسام ابوشریف مشاورویژه عرفات رهبر ساف موضع آمریکا درقبال سیاست اسرائیل را مثبت ومنطبق با قوانین بین المللی توصیف کرد.
........................................
،آ،اف،پ،مناقشه،اعراب،فلسطین،تونس،،جرج،بوش،،رئیس،،جمهور،جیمز،بیکر،وزیر، ،امور،خارجه،ایجاد،آبادیهای،یهودی،نشین سازمان،ملل،