گردهمائی توابین و عوامل تسلیمی گروهکهای ضد انقلاب در سنندج # سنندج - ایرنا 4/03/70 .سیاسی. تلکس 153 گردهمائی عوامل تسلیمی گروهکهای ضدانقلاب پس ازبررسی وضعیت باقیمانده عوامل این گروهک باتاکیدبر بازگشت آنان به ایران بکار خودپایان داد.
........................................
،توابین،حاجی،عبدالوهاب،استاندار،کردستان،افزایش،،اعتبارات،50،میلیارد، ،ریال،موانع،عمران،وجود،عوامل،گروهکها،